เกี่ยวกับสมาคม

พุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ | 紫峰閣) ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2499 CHEE HONG BUDDHIST ASSOCIATION OF THAILAND Founded in B.E.2499 ตั้งอยู่ที่ หมู่ 9 ถ.สุขประยูร ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี ในราวๆ ปี พ.ศ.2492 ได้มี เศรษฐีชาวจีนผู้หนึ่งซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดพระนครได้เที่ยวเสาะแสวงหาที่ดินที่มีทำเลเหมาะเพื่อจัดสร้าง

 

คณะกรรมการ พุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จี่ฮงเกาะ) สมัยที่ 20
   
นายก 理事長
     นายสมชาย สินธวารยัน 馬學光
   
อุปนายก 副理事長
     1. นายวิจัย วิภาวัฒนกุล 陳根泉
     2. นายอวยชัย สิงคารวานิช 黃乙強
     3. นายเพ่ง วณิชชากร 莊榮蛟
     4. นายชัยศิลป์ แต้มศิริชัย 鄭漢賓
     5. นายไพบูลย์ สงวนปิยะพันธ์ 顏煥財
     6. นายเพรียว ลิมป์ศิริพันธ์ 林桂摽
     7. นายชาญกิจ ธนรัตนานนท์ 黄暹泉
     8. นายสมชัย มงคลศรีนิยม 洪清溪
     9. นายไพบูลย์ เมธาวัฒนากุล 鄭木松
     10. นายชิณโชติ ภัคสุขชัย 李敬欽
     11. นายซูเลี้ยง แซ่ลิ้ม 林素良
     12. นายธนณัฏฐ์ โชคธนากาญจน์ 羅振榮
     13. นายปราโมทย์ ศิวรักษ์ 蕭巴莫
     14. นายกิตติพงษ์ เตรัตนชัย 鄭岳龍
     15. นายธวัชชัย ตันติพจน์ 陳耿發
     16. นายวิรัช กังวานเกียรติชัย 江振武
     17. นายพร อยู่สถาพร 許志安
     18. นายอุดม กุลลิ้มรัตน์ชัย 林全財
     19. คุณสุวรรณา สุเมธโชติเมธา 張素芳
     20. นายสุรพงษ์ เจริญบูลย์วิวัฒน์ 郭廣潮
   
เลขาธิการ 秘書長
     นายบรรจง พิเชียรวงศ์ 陳振文
   
เลขานุการฝ่ายจีน 中文秘書
     นายกมล องค์วรารักษ์ 翁開國
   
รองเลขานุการฝ่ายจีน 副中文秘書
     นายพิศาล รุ่งกิจวรเสถียร 陳運陞
     นายสุรชัย ไตรธนานุบาล 陳浩民 
               
 เหรัญญิก 財政
     นายวิศาล สันติมหกุลเลิศ 馬偉民
   
ฝ่ายตรวจสอบ 稽核
     นายบุญไกร อัศวศักดิ์เสรี 馬文楷
               
รองฝ่ายตรวจสอบ 副稽核
     นายวิภาส วิกสิตพณิช 劉楚中
     นายสวัสดิ์ เตชะศรีสุขโข 鄭秋明
   
ฝ่ายสวัสดิการ 福利股長
     นายบุญโชติ หงส์วิเศษชัย 洪文興
   
รองฝ่ายสวัสดิการ 副福利股長
     นายฮ่วงคิม แซ่ตั้ง 陳煥欽
   
นายทะเบียน 登記股長
     นายวีรวัฒน์ อัศวมณีกุล 馬振輝
   
รองนายทะเบียน 副登記股長
     ไม่มี  
   
ปฏิคม 交際股長
     นายสุรัติ หงส์วิเศษชัย 洪文河
   
รองปฏิคม 副交際股長
     นายซุกปิง แซ่ตั้ง 陳漢成
     นายสุพจน์ แซ่เหีย 蟻良富
     นายสมบัติ อัครเศรษฐการ 吳森豪
   
ฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย 救恤股長
     นายเสี่ยวกุ่ย แซ่ตั้ง 陳紹桂
   
รองฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย 副救恤股長
     นายบุญพรรณ ธนาธัญศิต 李天瑞
   
ฝ่ายเผยแพร่ธรรม 宣教股長
     ยกเลิก  
   
ฝ่ายพิธีการ 禮佛股長
     นายธนทัศน์ อุบลสัคคะ 林定國
   
รองฝ่ายพิธีการ 副禮佛股長
     ไม่มี  
   
กรรมการบริหาร 常務理事
     1. คุณซกเจ็ง แซ่แต้ 鄭速貞
     2. คุณทศพร เดชาวิไกล  陳瑞娥
     3. คุณสุปราณี กังเกริกกุล 江桐英
     4. คุณสุภาพร วิกสิตพณิช 陳惠蘭
     5. คุณสุนา อัครเศรษฐการ 黄素那
     6. คุณนิภา แซ่ตั้ง 陳楚潔
     7. นายสมศักดิ์ เตียวมรกฎ 趙文輝
     8. นายประชา ศิริจงกลทอง 吳梓新
     9. นายฉัตรชัย ฉันทวงศ์วุฒิ 黄映澄
     10. นายพีระพล บุพพารัมณีย์ 馬瑞仁
     11. นายสมาน มหิทธิวาณิชชา 莊偉民
     12. นายสมสกุล อัศวเจริญถาวร 馬漢武
   
กรรมการ 理事
     1. นายวิบูลย์ อัศวไพบูลย์  馬偉倫
     2. นายณัฐคม รติศานติพงศ์ 王長彬
     3. นายฉัตรชัย ประวัติวงศ์วิไล 芮璧霖
     4. นายประสาน ลิมปธนโชติ 林章圖
     5. นายวิชัย วีระปัญญาภรณ์ 陳清河
     6. คุณสุมาลี ตั้งทวีทรัพย์ 張秀麗
     7. คุณช่อผกา ตั้งธนะทรัพย์ 曾楚芳
     8. คุณธิดารัตน์ จิรพงศ์ภิญโญ 吕慧英
     9. นายทวีศักดิ์ เตชะกิจวิบูลย์ 鄭志銘
     10. นายสุชาติ เลิศนิมิตรกุล 李鴻楊
     11. นายสรร เงินวิบููลย์ 鄭天保
     12. นายพิริยะ จิระพัฒน์วงศ์ 周修遠
     13. คุณวรภานันท์ วิโรจน์ยืนยง 林美卿
     14. คุณสุพรรณ แซ่ลี้ 李綠雲
     15. นายธวัชชัย 陳炳光
   
ที่ปรึกษา 顧問
     1. นายเป้งกิ้ม แซ่เงี๊ยม 嚴炳锦
     2. นายเองพ้ง วิโรจน์วัฒนกุล 倪英鸿
     3. นายวีรวัฒน์ ศรีนพรัตนกุล 劉晋山
     4. นางจรรยา รัตนชัยกานนท์ 周惜琴
     5. นางพนอจิต หงรัตนากร 林麗馥
     6. นางบุญศรี สินธวารยัน 楊美賢
     7. นางสุวรรณี ภัคสุขชัย 林金珠
     8. นางพิศณีย์ จุฬาพงษ์วนิช 許麗玉
     9. นางลิ้นจี่ วัฒนกุล 陳蕊枝
     10. นางอรวรรณ ภัคสุขชัย 陳苗平
     11. นายศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมวงศาเวช 蔡作仁
     12. นางทิพา วิภาวัฒนกุล 許巧君
     13. นายประสงค์ ศรีธรรัตน์กุล 周強華
     14. นายแก้ว แก้วฤทธิเดช 刁順生
   
นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 永遠名譽理事長
     นายวิเชียร วุดานุพันธ์ 陳鎮平
   
นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 永遠名譽理事長兼會務參議
     1. นายกำจร รัตนชัยกานนท์  陳耿宗
     2. นายประวิทย์ หงรัตนากร 洪杰生
   
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ตลอดชีพ 永遠名譽顧問
     1. ดร. ปรีดี เกษมทรัพย์            陳貞煜 博士
     2. ดร. อุทัย ยังประภากร            楊海泉博士
     3. พลเอก วาภิรมย์ มนัสรังษี            哇披隆陸上将
     4. พลโท เกษม สิงหสุต            甲盛陸中将
   
นายกกิตติคุณตลอดชีพ 永遠榮譽理事長
     1. นายกิตติ อิทธิภากร 黃漢良
     2. นายปิยะ สัจยากร 倪昌祥
     3. นายสุทัศน์ โกมลโรจนาพร 辜榮春
     4. นายแสงชัย จงพิพัฒนากูล 張盛財
     5. นายสมชัย จอมเกตุ 范清松
     6. นายเขียน ไชยศุภรากุล 蔡漢強
   
นายกกิตติคุณ 榮譽理事長
     1. นายสมบูรณ์ สุริยบูรพกูล 黃大慶
     2. นายประสงค์ จงธรรมคุณ 鍾樹澯
     3. นายคำรณ วิทยาขจรเดช 梁暹泉
     4. นายกิิตติ พงศ์ศรี 李基智
     5. นายวิเชียร กิจวานิชย์ 張漢昌
     6. นายแสง ชัยแสงจันทร์ 何秋輝
     7. นายวันชัย ธาราชีวิน 梁桂林
     8. นายประพันธ์ โลหวิบูลย์กิจ 李振欽
     9. นายวิชาญ โชคสว่างเนตร 鄭鎮水
     10. นายเอี่ยม อ้างสันติกุล 洪志豐
     11. นายทรงวิทย์ เลิศสิริมงคลชัย 陳松喜
     12. นายเจริญ ปัญญจเร 吳錫輝
     13. ดร. แสงชัย โสตถิวรกุล            黄迨光博士
     14. นายปธาน หวังธรรมบุญ 黄毓成
     15. นายสว่าง จุฬาพงษ์วนิช 林文光
     16. นายชัยโรจน์ จรัสพุทธิวงศ์ 吳桂財
     17. นายสุรศักดิ์ ศิริพจนากุล 薛建荣
     18. นายชิม เจริญขจรกุล 徐惠深
     19. นายวินัย เฉลิมกาญจนา 蔡秋泉
     20. นายสมัย กวักเพฑูรย์ 郭光國
   
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ 名譽顧問
     1. นายจิตติ พงศ์ไพโรจน์ 唐伍山
     2. อาจารย์กิมน้ำ จิรรัตนพิเชษฐ์ 周欽南
     3. นายสุรเดช กรกิตติชัย 吳金城
     4. นายสุนทร พรประกฤต 陳裕准
     5. นายดำรง แดงรุ่งโรจน์ 洪橋華
     6. นายโชคชัย ชูชัยพฤฒิพงศ์ 洪鎮澄
     7. นายพิพัฒน์ วิพัฒนกิจเจริญ 李红奴
     8. นายช่วย สร้างศรีวงศ์ 林志熙
     9. นายพิชัย นิธิวาสิน 劉鎮泉
     10. นายอนุชา ภานุทัศนาภร 王元大
     11. นายสมเกียรติ สัจยากร 倪鎮煊
     12. นางดวงพร ปัญวณิช 劉惠卿
     13. นายฐานุพงศ์ พงศ์พันธุ์รดา 洪旭光
     14. นายทองดี หรรษคุณารมณ์ 韓金元
     15. นายสุรพล ศิริไกร 蘇文華
   
   
ลำดับนายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย (จี่ฮงเกาะ)
     สมัยที่ 1-7  พ.ศ. 2499 ถึง พ.ศ. 2517 นายธนบูลย์ กิมานนท์  (กิมช่งยู้)
     สมัยที่ 8-11  พ.ศ. 2518 ถึง พ.ศ. 2529 นายเลียง สินธวารยัน  (เบ๊เซียะเลี้ยง)
     สมัยที่ 12 พ.ศ. 2530 ถึง พ.ศ. 2532 นายวิเชียร วุดานุพันธ์  (ตั้งเตี่ยงเพ้ง)
     สมัยที่ 13-15  พ.ศ. 2533 ถึง พ.ศ. 2542 นายเลียง สินธวารยัน  (เบ๊เซียะเลี้ยง)
     สมัยที่ 16-17  พ.ศ. 2543 ถึง พ.ศ. 2549 นายกำจร รัตนชัยกานนท์  (ตั้งเคว่งจง)
     สมัยที่ 18- 19 พ.ศ. 2550 ถึง ถึง พ.ศ. 2555 นายประวิทย์ หงรัตนากร (อั้งเกียกเซ็ง)
     สมัยที่ 20 พ.ศ. 2556-ปัจจุบัน นายสมชาย สินธวารยัน (เบ๊ฮักกวง)
Don't want to leave your home and go to the store? Now you can buy Sildenafil citrate with courier delivery in Australia and don't worry!