สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญภายใน

Chee Garden

พลับพลาตรีดารา

วิหารเง็กอ้วงไต่เทียงจุง

วิหารไช่แปะแชกุง

วิหารซือจุง

วิหารเต๋าโจ้ว

วิหารไต่เสี่ยฮุกโจ้ว

วิหารน่ำปักแชกุง

วิหารพระกษิติครรภ์

วิหารพระพุทธ-พุทธวิหาร

วิหารพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์

พุทธรังษีรัตนเจดีย์