พิธีวางศิลาฤกษ์มหาเจดีย์"พุทธรังษีรัตนเจดีย์"

เขียนโดย Administrator   เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็นสิริมงคลและเจริญ รุ่งเรื่องสืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประ- เทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็น สิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องสืบไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็นสิริมงคลและเจริญ รุ่งเรื่องสืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประ- เทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็น สิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องสืบไป

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป้น ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็นสิริมงคลและเจริญ รุ่งเรื่องสืบไป เมื่อวันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม 2555 ที่ผ่านมา นายประวิทย์ หงรัตนากร นายกพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี โดยมีวัตถุ ประสงค์ เพื่อเป้นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาต ที่สมเด็จพระญาณสังวร สกลมหาสังฆปริยณายก ทรงพระกรุณาประทานให้กับพุทธสมาคมจี่ฮงแห่งประ- เทศไทย(จี่ฮงเกาะ) โดยแบบสถาปัตยกรรมของพระเจดีย์เป็นศิลปะแบบจีน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะได้เป็นปูชนียสถานควรแก่การสักการะบูชาเพื่อความ เป็น สิริมงคลและเจริญรุ่งเรื่องสืบไป